חוק התכנון והבניה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ח-2007

הוספת סעיף 266ד ותיקון התוספת השלישית – הוראת שעה

1.

בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, יקראו את חוק התכנון והבניה, התשכ"ה–1965 [1] (להלן – החוק העיקרי), כך:

 

 

(1) אחרי סעיף 266ג יבוא:

 

 

"אגרה מופחתת – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

266ד.

שיעור האגרה לעניין מתן היתר לפי סעיף 145, שחל לגביו פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ב1)(2) לתוספת השלישית, כנוסחו בחוק התכנון והבניה (עידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה) (הוראת שעה), התשס"ח–2007 [2], יהיה מחצית שיעור האגרה שנקבע לפי סעיף 265(17).";

 

 

(2) בסעיף 19 לתוספת השלישית, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 

 

 

"(ב1)

(1) בלי לגרוע מיתר הוראות סעיף זה, ניתן היתר לפי סעיף 145 לגבי מקרקעין המשמשים לבניה של דירת מגורים או הרחבתה, שחלה בהם השבחה עקב אישור תכנית מהתכניות המפורטות להלן, יהיה שיעור ההיטל עשירית מהשיעור הקבוע בסעיף 3:

 

 

 

 

 

(א) תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38);

 

 

 

 

 

(ב) תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית המיתאר הארצית האמורה בפסקת משנה (א) ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, ובלבד ששיעור ההיטל האמור ברישה של פסקה זו יחול רק על חלק ההשבחה שהיה חל לגביו שיעור ההיטל האמור לו ניתן היתר לפי התכנית האמורה בפסקת משנה (א).

 

 

 

 

(2) שר הפנים רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע יישובים או אזורים, לפי אמות מידה שיקבע, שבהם לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה, שהיא השבחה כאמור בפסקה (1)."

תחולה

2.

הוראות החוק העיקרי כנוסחן בחוק זה, יחולו על בקשה להיתר לפי החוק האמור, שהוגשה בתקופת תוקפו של חוק זה.


 

אהוד אולמרט
ראש הממשלה

 

מאיר שטרית
שר הפנים

שמעון פרס
נשיא המדינה

 

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

 

* התקבל בכנסת ביום ט"ז בכסלו התשס"ח (26 בנובמבר 2007); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 327, מיום ח' באב בתשס"ז (23 ביולי 2007), עמ' 904.

[1] ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשס"ח, עמ' 17.

[2] ס"ח התשס"ח, עמ' _______
בי.פי.אן טופ אסטייט בע"מ               טל. 077-4009117 פקס. 077-4009118               info@topestate.co.il